Διαφορά μεταξύ χρήσης γης και χωροταξίας

Τα ζητήματα της χρήσης γης αποτελούν σημαντικό μέρος κάθε συναλλαγής σε ακίνητα. ο χρήση της γης ο έλεγχος στην περιοχή σας επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ασχολείστε την επιχείρηση ακινήτων. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά η χρήση γης και ποια είναι η σημασία της; Όταν διαθέτετε ακίνητη περιουσία, όπως γη ή κτίριο, το πρώτο πράγμα που πιθανώς έρχεται στο μυαλό είναι το ζήτημα των επιφανειακών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα αποκλεισμού άλλων και αποτροπής διακοπής της απόκτησης της περιουσίας σας είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Προκειμένου να προστατευθούν και να τηρηθούν με σεβασμό αυτά τα δικαιώματα, η χρήση γης σχεδίαση και χωρισμός εις ζώνας Μπες στο παιχνίδι.

Η χρήση γης, όπως υποδηλώνει το όνομα, σχετίζεται με τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η χρήση γης είναι ένας γενικός όρος και το νόημά του είναι συχνά συμφραζόμενο. Ο έλεγχος της χρήσης γης και συγκεκριμένα ο καθορισμός ζωνών είναι πολύ σημαντικοί για την καθημερινή μας ζωή. Τι εννοούμε λοιπόν με τη ζώνη; Η χωροθέτηση είναι η κατανομή γης σε έναν δήμο χωρίζοντάς τις σε διαφορετικές ζώνες. Η χωροθέτηση μπορεί να θεωρηθεί ως δικαίωμα συλλογικής ιδιοκτησίας, αλλά δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως τέτοια. Στην πραγματικότητα, οι έλεγχοι χωροταξίας και χρήσης γης έχουν μεγαλύτερη επιρροή στη χρήση και την ανάπτυξη ακινήτων. Αναλύουμε ορισμένα βασικά σημεία για να διευκρινίσουμε τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο.

Τι είναι η χρήση γης;

Η χρήση γης είναι ένας γενικός όρος χωρίς καθολικό ορισμό. Η χρήση γης μπορεί να αναφέρεται σε πολλά πράγματα. Μπορεί να αναφέρεται σε κτίρια ή στους κατοίκους, μπορεί να αναφέρεται στα ερωτήματα που αφορούν τις κατοχές της γης και μπορεί επίσης να αναφέρεται στο είδος των δραστηριοτήτων που συμβαίνουν στη γη. Η χρήση της γης αναφέρεται απλώς στη λειτουργία της γης, ιδίως σε ό, τι είναι μεταχειρισμένος Για. Η χρήση γης είναι μια διαδικασία οργάνωσης της χρήσης γης για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων ενώ με σεβασμό στις δυνατότητες της γης. Προηγουμένως, ο σχεδιασμός χρήσης γης περιοριζόταν μόνο στις υπάρχουσες χρήσεις της γης. Καθώς η χρήση της γης γίνεται πιο περίπλοκη, ο σχεδιασμός της χρήσης γης γίνεται πιο περίπλοκος.Τι είναι η Ζώνη;

Η ζώνη είναι η διαίρεση ενός δήμου ή κοινότητας σε διαφορετικές περιοχές και ζώνες στις οποίες απαγορεύονται ορισμένες δραστηριότητες και άλλες επιτρέπονται. Η χωροθέτηση είναι στην πραγματικότητα ένα εργαλείο ελέγχου σχεδιασμού και ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν τη φυσική ανάπτυξη της γης με βάση τη χρήση, τον σκοπό, τη γεωλογία κ.λπ. Είναι η ρύθμιση και ο περιορισμός των χρήσεων γης βάσει ενός προκαθορισμένου σχεδίου. Καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τι και πού μπορούν και δεν μπορούν να οικοδομήσουν οι άνθρωποι και τα ιδρύματα στις πόλεις, τα προάστια και τις πόλεις μας. Το Zoning μας λέει πόσο ψηλά μπορούν να είναι τα σπίτια μας και πόσο μακριά πρέπει να απέχουν τα σπίτια μας από το δρόμο. Ο σκοπός της ζώνης είναι να προστατεύσει και να διατηρήσει την αξία της χρήσης γης.

Διαφορά μεταξύ χρήσης γης και χωροταξίας

Ορισμός

- Η χρήση γης είναι μια διαδικασία οργάνωσης της χρήσης γης για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, σεβόμενοι παράλληλα τις δυνατότητες της γης. Ο σχεδιασμός της χρήσης γης εξισορροπεί τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας με τον επιθυμητό χαρακτήρα της κοινότητας.

Η χωροθέτηση καθορίζει τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν τι και πού μπορούν και δεν μπορούν να οικοδομήσουν άνθρωποι και θεσμοί στις πόλεις, τα προάστια και τις πόλεις μας. Η χωροθέτηση είναι στην πραγματικότητα ένα εργαλείο ελέγχου σχεδιασμού και ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν τη φυσική ανάπτυξη της γης με βάση τη χρήση, τον σκοπό, τη γεωλογία κ.λπ. Ο έλεγχος της χρήσης γης και συγκεκριμένα η χωροθέτηση είναι πολύ σημαντικοί για την καθημερινή μας ζωή.Ονομασίες

- Η διαχείριση γης γίνεται μέσω της χρήσης ονομασιών χρήσης γης (LUD's). Οι ονομασίες χρήσης γης καθορίζουν τρόπους διαχείρισης μιας περιοχής της γης και των πόρων που περιέχει. Το LUD δίνει έμφαση σε ορισμένους πόρους ή σε συνδυασμό πόρων. Οι LUD εκχωρούνται ή κατανέμονται σε συγκεκριμένες περιοχές γης που αντιστοιχούν σε συμβατές περιοχές ζωνών.

Οι ονομασίες ζωνών καθορίζουν τους κανονισμούς και τους νόμους για τον έλεγχο της ανάπτυξης της ιδιοκτησίας και του τρόπου χρήσης της. Η ζώνη είναι ένα συλλογικό δικαίωμα ιδιοκτησίας που επιτρέπει σε μια κυβερνητική αρχή να υπαγορεύει τους όρους σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Ταξινόμηση

- Δεν υπάρχει ιδανική ταξινόμηση της χρήσης γης, καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία απόψεων σχετικά με το τι συνιστά χρήση γης. Υπάρχουν κυρίως έξι τύποι χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών γαιών, των χώρων αναψυχής, των μεταφορικών γαιών, των αστικών γαιών, δάσος γη και εμπορική γη.

Η χωροθέτηση, από την άλλη πλευρά, ταξινομείται συνήθως σε τέσσερις βασικούς τύπους: ζωνών απόδοσης, ζωνών κινήτρων και ένταση χωρισμός εις ζώνας. Οι τοπικές κυβερνητικές αρχές έχουν μεγάλη ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι κωδικοί τους για τη ρύθμιση της ανάπτυξης της γης.

Σκοπός

- Η χωροθέτηση είναι η πιο κοινή μορφή κανονισμού χρήσης γης που χρησιμοποιείται από τις αρχές για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης γης εντός των συνόρων τους. Οι νόμοι για τη χωροθέτηση που θεσπίζονται από το τοπικό κυβερνητικό όργανο καθορίζουν τον τρόπο ανάπτυξης και χρήσης ενός συγκεκριμένου αγροτεμαχίου. Οι νόμοι χωροθέτησης θέτουν περιορισμούς στο βαθμό στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μια γη.

Τα σχέδια χρήσης γης και η χωροθέτηση θεωρείται συχνά το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, είναι διακριτά στοιχεία που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων.

Χρήση γης έναντι ζώνης: Διάγραμμα σύγκρισης

Περίληψη της χρήσης γης έναντι της ζώνης

Τα σχέδια χρήσης γης και η χωροθέτηση θεωρείται συχνά το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, είναι διακριτά στοιχεία που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων. Η χρήση γης, όπως υποδηλώνει το όνομα, σχετίζεται με τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η ζώνη, από την άλλη πλευρά, είναι η κατανομή γης σε έναν δήμο διαιρώντας τις σε διαφορετικές ζώνες. Ο σκοπός της ζώνης είναι να προστατεύσει και να διατηρήσει την αξία της χρήσης γης.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ οργανικής και ανόργανης χημείας

Οργανική και Ανόργανη Χημεία Η οργανική και η ανόργανη χημεία είναι υποεπιστήμες στη χημεία. Στην οργανική χημεία, η επιστημονική μελέτη συγκεντρώνεται

Διαφορά μεταξύ καρκίνου του μαστού και ινοκυστικής νόσου;

Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού κατατάσσεται στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλους τους τύπους καρκίνου που βρίσκονται στις γυναίκες. Είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου που παρατηρείται σε γυναίκες στις ΗΠΑ και

Διαφορές μεταξύ λαμπτήρων LED και φωτιστικών LED

Τι είναι οι λαμπτήρες LED; Οι δίοδοι εκπομπής φωτός, ή οι λυχνίες LED, είναι μια πηγή φωτός παρόμοια με τον φωτισμό φθορισμού, πυρακτώσεως και CFL. Τα LED είναι ιδιαίτερα αποδοτικά,

Διαφορά μεταξύ Hip-hop και Jazz

Hip-hop vs Jazz Λόγω της πλούσιας πολιτιστικής τους κληρονομιάς και της έμφυτης αγάπης τους για τη μουσική, οι Αφροαμερικανοί ήταν υπεύθυνοι για τη γέννηση δύο

Διαφορά μεταξύ Ελ Νίνο και Λα Νίνα

El Nià ± o εναντίον La Ni a ± a Όταν η θερμοκρασία γίνεται πολύ ζεστή, ορισμένοι πίστευαν ότι είναι υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά δεν είναι πραγματικά. Είναι το περίφημο El Nià ± o. El Nià ± ο

Διαφορά μεταξύ Acetone και Lacquer Thinner

Υπάρχουν διάφοροι διαλύτες, ο καθένας με διαφορετικές ιδιότητες και χρήσεις. Παράγοντες όπως η αντοχή του διαλύτη, η προβλεπόμενη χρήση, η ταχύτητα εξάτμισης και