Διαφορά μεταξύ μικτού κέρδους και μικτού περιθωρίου

Το μικτό κέρδος και το μικτό περιθώριο είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να αντικατοπτρίζουν τα κέρδη μιας εταιρείας μετά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.Τι είναι το μικτό κέρδος;

Το μικτό κέρδος αναφέρεται στο ποσό χρημάτων που απομένει μετά την αφαίρεση του κόστους των πωληθέντων αγαθών από τα έσοδα από τις πωλήσεις.Το κόστος των πωληθέντων αγαθών είναι το ποσό που σχετίζεται άμεσα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται και πωλούνται από μια επιχείρηση. Το υπόλοιπο ποσό μετά την αφαίρεση του άμεσου κόστους χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων εξόδων που εμπλέκονται στη λειτουργία της εταιρείας.

Ακαθάριστο κέρδος = Καθαρό κόστος πωλήσεων αγαθών που πωλήθηκανΤι είναι το μικτό περιθώριο;

Ο όρος μικτό περιθώριο, μερικές φορές αναφέρεται ως μικτό περιθώριο κέρδους, είναι το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που διατηρεί ο οργανισμός μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών και εξόδων που σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

Το μικτό περιθώριο κέρδους επικεντρώνεται κυρίως στον προσδιορισμό του ποσού χρημάτων που διατηρεί η εταιρεία σχετικά με τα κέρδη μετά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αξίας 1 $.

Ακαθάριστο περιθώριο = Συνολικά έσοδα πωλήσεων- (Κόστος πωληθέντων αγαθών / Σύνολο εσόδων από πωλήσεις)Διαφορά μεταξύ μικτού κέρδους και μικτού περιθωρίου

Έννοια του μικτού κέρδους και του περιθωρίου

Μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ του μικτού κέρδους και του μικτού περιθωρίου κέρδους προκύπτει κατά την έννοια των δύο όρων, οι οποίοι εφαρμόζονται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον καθορισμό των κερδών του οργανισμού μετά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών της εταιρείας.

Το μικτό κέρδος αντιπροσωπεύει το ποσό που εξοικονομεί η εταιρεία μετά την αφαίρεση του κόστους των αγαθών από τα έσοδα από τις πωλήσεις της εταιρείας. Το κόστος των αγαθών είναι το ποσό που σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή προϊόντων στην εταιρεία.

Από την άλλη πλευρά, το μικτό περιθώριο κέρδους χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το μικτό περιθώριο κέρδους εκφράζεται σε ποσοστιαίους όρους.

Έκφραση μικτού κέρδους και μικτού περιθωρίου

Τόσο το μικτό περιθώριο όσο και τα μικτά κέρδη εκφράζονται διαφορετικά, πράγμα που σημαίνει ότι μία από τις πτυχές απεικονίζεται ως ακέραιος αριθμός ενώ η άλλη μέτρηση εκφράζεται σχετικά με το ποσοστό ή την αναλογία.

Το μικτό κέρδος εκφράζεται σε δολάρια ή λίρες ανάλογα με το νόμισμα που η εταιρεία υποβάλλει μήνυση κατά την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων. Αντιπροσωπεύει το ποσό που διατηρείται μετά την αφαίρεση του κόστους των αγαθών από τα έσοδα από πωλήσεις.

Από την άλλη πλευρά, το μικτό περιθώριο κέρδους εκφράζεται σχετικά με το ποσοστό ή τους δείκτες. Αυτό συμβαίνει επειδή το ποσό αντιπροσώπευε το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που διατηρεί ο οργανισμός αφού αφαιρεθούν όλα τα κόστη που σχετίζονται με την παραγωγή και τις πωλήσεις αγαθών.

Σκοπός του μικτού κέρδους και του μικτού περιθωρίου

Το μικτό κέρδος και το μικτό περιθώριο κέρδους χρησιμοποιούνται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για να αποδείξουν την απόδοση των εταιρειών σχετικά με τα οφέλη που αποκτήθηκαν μετά την πώληση.

Το μικτό κέρδος χρησιμοποιείται στην οικονομική κατάσταση για να δείξει την οικονομική θέση του οργανισμού στο σύνολό του. Το ποσό πραγματοποιείται αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Το μικτό περιθώριο δείχνει το ποσοστό των χρημάτων που κερδίζονται σε σύγκριση με το κόστος που πραγματοποιήθηκε. Επομένως, όσο περισσότερο το μικτό περιθώριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα μετατροπής πολλών από τις πωλήσεις της σε κέρδη.

Σκοποί σύγκρισης

Οργανισμοί στον ίδιο κλάδο συμμετέχουν σε συνεχή ανταγωνισμό με κάθε εταιρεία που εστιάζει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της, ξεπερνώντας άλλους οργανισμούς του ίδιου κλάδου, ώστε να μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της.

Επομένως, το μικτό περιθώριο χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για τον προσδιορισμό της εταιρείας που λειτουργεί αποτελεσματικά σε αυτόν τον κλάδο, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία κερδίζει περισσότερα κέρδη σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς του ίδιου κλάδου.

Τα μικτά κέρδη περιθωρίου καταγράφουν το ποσό που διατηρείται όταν ένας οργανισμός πραγματοποιεί πωλήσεις 1 $. Όσο περισσότερο το μικτό περιθώριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Επομένως, το μικτό περιθώριο χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την εκτέλεση βιομηχανικών σημείων αναφοράς.

Προσδιορισμός γραμμής προϊόντος

Οι οργανισμοί παράγουν πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες που επιτρέπουν στις εταιρείες να προσδιορίσουν εάν το προϊόν ήταν κερδοφόρο ή όχι. Το μικτό περιθώριο βοηθά στον προσδιορισμό και τον υπολογισμό των μικτών περιθωρίων κέρδους για κάθε σειρά προϊόντων.

Ο υπολογισμός του μικτού περιθωρίου για κάθε γραμμή προϊόντος ή γραμμή υπηρεσιών βοηθά την εταιρεία να καθορίσει τις πληροφορίες κερδοφορίας για κάθε προϊόν.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το μικτό κέρδος για κάθε γραμμή προϊόντος ή γραμμή υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει ότι το μικτό κέρδος, δεν προσφέρει πολλές πληροφορίες όταν πρόκειται για τη λήψη κερδοφόρων προϊόντων.

Οφέλη του μικτού κέρδους και του μικτού περιθωρίου

Τα μικτά κέρδη και το μικτό περιθώριο προσφέρουν συγκεκριμένα οφέλη στους ιδιοκτήτες του οργανισμού με απώτερο στόχο να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν την εταιρεία με την πιο αποτελεσματική μέθοδο.

Η ανάλυση των μικτών κερδών βοηθά τους ιδιοκτήτες της εταιρείας να προσδιορίσουν το άμεσο κόστος που συνεπάγεται η πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Για να αυξήσουν τα κέρδη, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας εισάγουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι μειώνουν το κόστος των αγαθών.

Από την άλλη πλευρά, το μικτό περιθώριο κέρδους ωφελεί τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες χρησιμοποιούν την ανάλυση περιθωρίου ως τεχνική μέτρησης για να διασφαλίσουν ότι η τιμολόγηση των αγαθών είναι ευνοϊκή για όλους τους πελάτες, ενώ παράλληλα παρέχεται στην εν λόγω εταιρεία επίτευξη των στόχων της.

Διαφορά μεταξύ μικτού κέρδους και μικτού περιθωρίου: Διάγραμμα

Μικτό κέρδος VERSUS Μικτό περιθώριο

Περίληψη Μικτό κέρδος έναντι μικτού περιθωρίου

  • Το μικτό κέρδος και το μικτό περιθώριο είναι όροι που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό για να εκφράσουν το εισόδημα που κερδίζει η εταιρεία μετά την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.
  • Τα μικτά κέρδη είναι το ποσό που διατηρείται μετά το κόστος των αγαθών, τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή προϊόντων αφαιρούνται από τα έσοδα από τις πωλήσεις.
  • Το μικτό περιθώριο είναι η ποσοστιαία έκφραση του ποσού που κερδίζεται μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στην εταιρεία.
  • Άλλες διαφορές μεταξύ μικτού κέρδους και μικτού περιθωρίου περιλαμβάνουν σκοπό, οφέλη, σκοπούς σύγκρισης και προσδιορισμό σειράς προϊόντων μεταξύ άλλων παραγόντων.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ του καταστολέα φλας και του φρένου ρύγχους

Από την εφεύρεση των πυροβόλων όπλων και της πυρίτιδας από τους Κινέζους, έγιναν πολλές βελτιώσεις σε αυτά, με την πάροδο των ετών, οδηγώντας στα εξελιγμένα όπλα και

Διαφορά μεταξύ Ohms και Watts

Χρειαζόμαστε ηλεκτρική ενέργεια για να κάνουμε τη ζωή μας άνετη και παραγωγική, αλλά όλοι γνωρίζουμε πώς μετράται. Λέμε ω, βατ, βολτ και ενισχυτές. Αλλά τι είναι;

Διαφορά μεταξύ DVD5 και DVD9

DVD5 vs DVD9 Ενώ οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν καταστήσει τους υπολογιστές πολύ πιο αξιόπιστους και σε θέση να χειριστούν μια ποικιλία διαφορετικών δραστηριοτήτων, δεν είναι πάντα

Διαφορά μεταξύ DPI και LPI

Οι κουκκίδες DPI έναντι LPI Dots Per Inch (επίσης γνωστές ως DPI) είναι κυριολεκτικά μια μέτρηση του μέγιστου αριθμού κουκκίδων που έχει πρόσβαση ο εκτυπωτής ανά ίντσα. Οι τελείες αναφέρονται στο

Διαφορά μεταξύ AnyDVD και AnyDVD HD

AnyDVD vs AnyDVD HD AnyDVD an AnyDVD HD είναι προγράμματα οδήγησης που χρησιμοποιούνται για την αποκρυπτογράφηση DVD. Τα AnyDVD και AnyDVD HD έχουν σχεδόν την ίδια λειτουργικότητα, αλλά με

Διαφορά μεταξύ WINS και DNS

WINS vs DNS Το WINS είναι συντομογραφία για την υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows και το DNS σημαίνει το σύστημα ονομάτων τομέα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το WINS είναι ειδικά για