Διαφορά μεταξύ πιστωτικής κρίσης και ύφεσης

Η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ανθρώπινους πόρους, φυσικούς πόρους, σχηματισμό κεφαλαίου, τεχνολογική ανάπτυξη και κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Η διατήρηση μιας θετικής ανάπτυξης σε μια οικονομία οδηγεί σε αύξηση του εθνικού εισοδήματος, των επιπέδων απασχόλησης και ως εκ τούτου υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης. Αν και αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας, παράγοντες όπως η απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην οικονομία, η αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, η μείωση των μισθών, η υποτίμηση της αξίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς και τα χαμηλότερα επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομίες, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πίστωση δυστοκίες.

Τι σημαίνει Credit Crunch;

Επίσης, αναφέρεται ως πιστωτική κρίση ή πιστωτική συμπίεση, πρόκειται για μείωση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως αποτέλεσμα της ξαφνικής έλλειψης κεφαλαίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης από τους δανειστές που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων που καθιστά αδύνατη για τις εταιρείες να δανειστούν.Η πιστωτική κρίση εμφανίζεται συχνά ως επέκταση της ύφεσης, ένα αποτέλεσμα που γίνεται αισθητό σε όλη την οικονομία. Η αδυναμία απόκτησης κεφαλαίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή την επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους αναγκάζει συχνά να κλείσουν ή να μειώσουν τις δραστηριότητές τους.Άλλες πιθανές αιτίες πιστωτικής κρίσης περιλαμβάνουν:

 • Αύξηση επιτοκίων
 • Έλλειψη κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές
 • Έλεγχοι χρημάτων από την κυβέρνηση

Οι πιστωτικές δυσκολίες προκαλούνται από το υψηλό χρεωστικό επιτόκιο του δανείου και την αύξηση του επισφαλούς χρέους μεταξύ των δανειοληπτών. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες και τα ιδρύματα δανεισμού υποχρεούνται είτε να τερματίσουν τις δανειοδοτικές πράξεις είτε να αυξήσουν τα επιτόκια για να κερδίσουν περισσότερα έσοδα.

Το αποτέλεσμα αυτής της συρρίκνωσης της προσφοράς πιστώσεων οδηγεί σε βραδύτερη ανάκαμψη και συνεπώς σε παρατεταμένη ύφεση που χαρακτηρίζεται από τη μείωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της ανεργίας.Τι είναι η ύφεση;

Αυτό είναι μια σημαντική μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε δύο συνεχόμενα τρίμηνα σε μια περιοχή. Μετρούμενη από τη μείωση του πραγματικού ΑΕΠ, μια ύφεση διαδίδεται σε όλη την οικονομία και είναι ορατή στην απασχόληση, το πραγματικό εισόδημα, τις χονδρικές-λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή.

Αν και δυσάρεστο, οι ύφεση αποτελούν μέρος του επιχειρηματικού κύκλου.

Οι υποχωρήσεις χαρακτηρίζονται από:

 • Επιχειρηματικές αποτυχίες
 • ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 • Τραπεζικές αποτυχίες
 • Αρνητική αύξηση της παραγωγής

Σε περίπτωση ύφεσης, οι επενδυτές ενθαρρύνονται να επενδύσουν σε εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, χαμηλό χρέος και καλή ταμειακή ροή. Θα πρέπει να αποφεύγονται κερδοσκοπικές, υψηλής μόχλευσης και κυκλικές εταιρείες.Αν και δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη ύφεσης, τα οικονομικά έχουν πρόσβαση σε διάφορες μετρήσεις για να προσδιορίσουν πότε είναι πιθανό να συμβεί ύφεση. Η πτώση του ΑΕΠ κατά δύο συνεχόμενα τρίμηνα είναι ο πιο κοινός δείκτης που ακολουθείται από τους κορυφαίους δείκτες, όπως ο Διοικητικός Δείκτης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διάσκεψης, ο Δείκτης Διαχειριστών Αγορών ISM, η καμπύλη απόδοσης του Δημοσίου και ο Σύνθετος Δείκτης του ΟΟΣΑ. Τα καθυστερημένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των επιπέδων ανεργίας, χρησιμοποιούνται επίσης ως δείκτες ύφεσης.

Παραδείγματα αιτιών ύφεσης περιλαμβάνουν:

 • Διαρθρωτικές αλλαγές και αλλαγές στις βιομηχανίες
 • Παροχή σοκ
 • Ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές
 • Έκρηξη μιας οικονομικής φούσκας

Ομοιότητες μεταξύ πιστωτικής κρίσης και ύφεσης

 • Και οι δύο έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες

Διαφορές μεταξύ πιστωτικής κρίσης και ύφεσης

Ορισμός

Η πιστωτική κρίση αναφέρεται σε μείωση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως αποτέλεσμα της ξαφνικής έλλειψης κεφαλαίων. Από την άλλη πλευρά, η ύφεση αναφέρεται σε σημαντική μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά δύο συνεχόμενα τρίμηνα σε μια περιοχή.

Αιτίες

Η πιστωτική κρίση προκαλείται από το υψηλό χρεωστικό επιτόκιο του δανείου και την αύξηση του επισφαλούς χρέους μεταξύ των δανειστών. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες και τα ιδρύματα δανεισμού υποχρεούνται είτε να τερματίσουν τις δανειοδοτικές πράξεις είτε να αυξήσουν τα επιτόκια για να κερδίσουν περισσότερα έσοδα. Από την άλλη πλευρά, η ύφεση προκαλείται από διαρθρωτικές μεταβολές και αλλαγές στις βιομηχανίες, από σοκ εφοδιασμού, ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές και από έκρηξη οικονομικής φούσκας.

Μετρούν

Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να συμπεράνουμε ότι μια οικονομία βιώνει πιστωτική κρίση, η ύφεση μετράται μέσω της μείωσης του ΑΕΠ κατά δύο συνεχόμενα τρίμηνα, με κορυφαίους δείκτες όπως τον Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Δείκτη Διάσκεψης, τον Δείκτη Διαχειριστών Αγοράς ISM, την καμπύλη απόδοσης του Δημοσίου και Ο σύνθετος δείκτης του ΟΟΣΑ και τα μέτρα καθυστέρησης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των επιπέδων ανεργίας, χρησιμοποιούνται επίσης ως δείκτες ύφεσης.

Πιστωτική κρίση έναντι ύφεσης: Πίνακας σύγκρισης

Περίληψη Πιστωτική κρίση έναντι ύφεσης

Η πιστωτική κρίση αναφέρεται σε μείωση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως αποτέλεσμα της ξαφνικής έλλειψης κεφαλαίων. Προκαλείται από το υψηλό επιτόκιο αθέτησης δανείων και την αύξηση του κακού χρέους μεταξύ των δανειστών. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες και τα ιδρύματα δανεισμού υποχρεούνται είτε να τερματίσουν τις δανειοδοτικές πράξεις είτε να αυξήσουν τα επιτόκια για να κερδίσουν περισσότερα έσοδα.

Από την άλλη πλευρά, η ύφεση αναφέρεται σε σημαντική μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά δύο συνεχόμενα τρίμηνα σε μια περιοχή. Προκαλείται από διαρθρωτικές μεταβολές και αλλαγές στις βιομηχανίες, σοκ εφοδιασμού, ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές και έκρηξη οικονομικής φούσκας.

Και οι δύο, ωστόσο, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ Windows Phone 7 (WP7) και Nokia Symbian

Windows Phone 7 (WP7) έναντι Nokia Symbian Οι συγκρίσεις μεταξύ Windows Phone 7 και Symbian είναι αρκετά σωστές, καθώς και οι δύο συνδέονται στενά με τη Nokia.

Διαφορά μεταξύ κοινών μισθωτών και κοινών μισθωτών

Κοινοί μισθωτές εναντίον των μισθωτών από κοινού Στον τομέα του νόμου περί ιδιοκτησίας, ειδικά υπό την ταυτόχρονη περιουσία, εμφανίζονται δύο έννοιες αμέσως: κοινή ενοικίαση και

Διαφορά μεταξύ NB-IoT και LTE-M

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ένα από τα βασικά συστατικά του ψηφιακού και ψηφιακού μετασχηματισμού μαζί με μεγάλα δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία. Ωστόσο, η ωριμότητα του IoT

Διαφορά μεταξύ Naan και Paratha

Naan εναντίον Paratha Ο Naan είναι ένας γενικός όρος για τα ζυμωμένα ψωμάκια που είναι πολύ δημοφιλή σε διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στην Ινδία. Το Naan είναι φτιαγμένο από

Διαφορά μεταξύ DBA και PhD

DBA εναντίον PhD Έχετε δοκιμάσει ποτέ να αναρωτηθείτε εάν θα ακολουθήσετε ένα DBA ή ένα διδακτορικό; Λοιπόν, η βασική αρχή του DBA είναι να δοθούν επιχειρηματίες και γυναίκες,

Διαφορά μεταξύ αλλοτρίωσης και επανάληψης

Η αλληλογραφία και η επανάληψη βρίσκονται δίπλα-δίπλα στον λογοτεχνικό κόσμο. Το Alliteration δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ήχους με λέξεις, ενώ η επανάληψη εμπλέκεται