Διαφορά μεταξύ κόστους ζωής και βιοτικού επιπέδου

Διαφορά μεταξύ κόστους ζωής και βιοτικού επιπέδου

Αν και συνδέονται στενά, οι δύο έννοιες συμφωνούν και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι δύο έννοιες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους στατιστικολόγους ως δείκτες της επικρατούσας οικονομίας σε μια δεδομένη γεωγραφική θέση.Το κόστος ζωής είναι ένα κόστος που διατηρεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαβίωσης, σε μια δεδομένη γεωγραφική τοποθεσία. Από την άλλη πλευρά, το βιοτικό επίπεδο είναι ένα μέτρο του πόσο πλούσιοι και άνετοι άνθρωποι σε μια γεωγραφική τοποθεσία, που υποδεικνύεται από την υλική τους ιδιοκτησία και τα αγαθά που χρειάζονται.Ο συμπληρωματισμός που υπάρχει μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι ότι, σε ένα μέρος όπου το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλό, τότε είναι πολύ πιθανό ότι το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό.

Ορισμός των όρων

Κόστος ζωής

Το κόστος ζωής ορίζεται ως το κόστος που προκύπτει για τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου διαβίωσης σε μια δεδομένη γεωγραφική τοποθεσία, ας πούμε μια χώρα. Δείχνει πώς μια χώρα φέρεται οικονομικά και αλλάζει καθώς ο χρόνος αλλάζει.Το κόστος ζωής υποδεικνύεται μέσω του μέτρου ενός δείκτη κόστους ζωής και της ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης.

Δείκτης κόστους ζωής

Αυτός ο δείκτης είναι ένας υποθετικός δείκτης τιμών που μετρά την κούνια διαβίωσης με την πάροδο του χρόνου στις χώρες.Ο δείκτης είναι διαθέσιμος ανά τρίμηνο και λαμβάνει υπόψη την τιμή των υπηρεσιών και των αγαθών, επιτρέποντας την αντικατάσταση με άλλα τιμαλφή καθώς οι τιμές κυμαίνονται. Ο δείκτης χρησιμοποιείται καλύτερα για τη σύγκριση του κόστους ζωής μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης

Για τη μέτρηση του κόστους ζωής, αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιεί τη διαφορά στα νομίσματα για να μετρήσει το κόστος ζωής.

Είναι μια θεωρία που δηλώνει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων είναι ίση με την αναλογία αγοραστικής δύναμης των νομισμάτων. Επομένως, είναι σωστό να υπολογίσουμε ότι υπάρχει διαφορά στο κόστος ζωής, μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα.

Διαφορά μεταξύ κόστους ζωής και βιοτικού επιπέδου-1

Βιοτικό επίπεδο

Το βιοτικό επίπεδο είναι το μέτρο του πόσο συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία, μια χώρα που πρέπει να είμαστε ακριβείς: πλούσιος και άνετος, καθώς και τα τιμαλφή και οι ανάγκες τους.

Πολλοί παράγοντες περιλαμβάνονται ως ανάγκες στη μέτρηση του βιοτικού επιπέδου. Μεταξύ των πιο σημαντικών δεικτών. εισόδημα, το ποσοστό της φτώχειας, την ικανότητα στέγασης ποιοτικής στέγασης, την ικανότητα επίτευξης ποιοτικής απασχόλησης, τη διαθέσιμη εκπαίδευση και την ποιότητά της, το ποσοστό πληθωρισμού, το προσδόκιμο ζωής, την εμφάνιση ασθενειών, την πολιτική και οικονομική σταθερότητα και την ελευθερία της θρησκείας και της λατρείας.

Το βιοτικό επίπεδο δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ένα μοναδικό μέτρο του βιοτικού επιπέδου, καθώς αποτελείται από τους πολλούς δείκτες που αναφέρονται παραπάνω. Ωστόσο, οι πιο σημαντικοί και ζωτικοί δείκτες του βιοτικού επιπέδου είναι: το πραγματικό εισόδημα ενός ατόμου μετά τον πληθωρισμό προσαρμόζεται και το ποσοστό της φτώχειας.

Για το βιοτικό επίπεδο, υπάρχουν δύο μεταβλητές που έχουν σημασία. Η διαθεσιμότητα περισσότερου εισοδήματος, σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Ταυτόχρονα, το ποσοστό μείωσης της φτώχειας αυξάνεται και η ποιότητα ζωής αυξάνεται, επιτρέποντας έτσι μια πιο δίκαιη κατανομή των πόρων.

Μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ του κόστους ζωής και του βιοτικού επιπέδου

Η σχέση μεταξύ του κόστους ζωής και του βιοτικού επιπέδου είναι αδιαχώριστη, διότι το γεγονός ότι η παρουσία ενός επηρεάζει την παρουσία ενός άλλου. Μόλις το βιοτικό επίπεδο φτάσει ψηλά, τότε είναι δυνατόν να πούμε ότι η ζωή θα κοστίσει περισσότερο για τα άτομα να διατηρήσουν τα πρότυπα. Το βιοτικό επίπεδο δεν είναι μια φυσική αιτία και μπορεί να καθοριστεί από τις κυβερνήσεις με την ανάγκη να εκτιμήσουν πώς θα επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι του και να υπάρχει περιοδική αξιολόγηση του ποσοστού του πληθυσμού που χτυπά τον στόχο.

Η διαθεσιμότητα των αγαθών που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δικαιούνται, τόσο περισσότερο εργάζονται για την επίτευξη των αντικειμένων, ακόμη και όταν δεν έχουν τη χρηματοδότηση για να τα αποκτήσουν. Αυτό μπορεί να φανεί όταν οι άνθρωποι κάνουν μια επιλογή να πάρουν πίστωση για να επιτύχουν ένα δεδομένο βιοτικό επίπεδο που είναι εντός του κόστους ζωής που είναι πολύ πέρα ​​από τα μέσα τους.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ κόστους ζωής και βιοτικού επιπέδου

Ορισμός

Το κόστος ζωής είναι το κόστος που διατηρεί ένα δεδομένο επίπεδο διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Το βιοτικό επίπεδο από την άλλη πλευρά είναι μια ένδειξη μιας γενικής άνεσης, αναγκών και αγαθών και υλικών ιδιοτήτων μιας χώρας.

Μέτρηση

Το κόστος ζωής μετριέται από την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης και τον δείκτη του κόστους ζωής. Το βιοτικό επίπεδο από την άλλη πλευρά μετριέται μέσω πολλαπλών δεικτών που παρέχουν συλλογικά ένα μόνο συμπέρασμα.

Η διαφορά στον τρόπο μέτρησης των δύο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, για το κόστος ζωής, η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης και ο δείκτης κόστους ζωής είναι εύκολα προσβάσιμες και είναι εύκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο. Ωστόσο, για το βιοτικό επίπεδο, οι προαναφερθέντες παράγοντες πρέπει πρώτα να υπολογιστούν και στη συνέχεια να συνενωθούν για να σχηματίσουν μια περίπλοκη αξιολόγηση του συμπεράσματος.

Τοποθεσία

Το κόστος ζωής μπορεί να ποικίλει και μπορεί να μετρηθεί σε πόλεις, πολιτείες, χώρες και περιοχές. Για το βιοτικό επίπεδο, η εκτίμηση υπολογίζεται μόνο σε μια χώρα. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο θα διαφέρουν οι δύο είναι ότι ενώ το κόστος ζωής μπορεί να συναχθεί από μια μικροοικονομία ή μια μακροοικονομία, το βιοτικό επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί μόνο από μια μακροοικονομία.

Λειτουργία

Το κόστος ζωής είναι πιο σημαντικό σε θέματα συσσώρευσης προσωπικού πλούτου. Ένας μικρός μισθός μπορεί να είναι αρκετός όταν ζει σε μια πόλη που δεν κοστίζει πολύ για να ζήσει. Από την άλλη πλευρά, ένας μεγάλος μισθός μπορεί να φαίνεται ασήμαντος έναντι των αναγκών που συνοδεύουν τη διαμονή σε μια πόλη που είναι ακριβή. Το κόστος διαβίωσης δεν είναι μια δύναμη που πρέπει να αποδεχτεί, ως το βιοτικό επίπεδο. Ενώ οι άνθρωποι επιδιώκουν πίστωση για να αυξήσουν το βιοτικό τους επίπεδο, μειώνουν το κόστος και τρέχουν σε προϋπολογισμούς για να μειώσουν το κόστος ζωής.

Το βιοτικό επίπεδο από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται για να συγκρίνει πώς οι γεωγραφικές περιοχές ευδοκιμούν οικονομικά. Χρησιμοποιείται επίσης για τη σύγκριση συγκεκριμένων ωρών σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Το βιοτικό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μια χώρα ήταν στο παρελθόν και πώς είναι σήμερα.

Όταν βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, θα ήταν η σωστή ερμηνεία του θέματος. το ίδιο ποσό εργασίας θα σας αγοράσει περισσότερα αγαθά, υπηρεσίες και ακίνητα που κάποτε θεωρούνταν πολυτέλειες. Το βιοτικό επίπεδο έχει βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε ψυγεία και οχήματα. Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται επίσης όταν αυξάνεται το βιοτικό επίπεδο.

Περίληψη

Οι δύο οντότητες που εστιάζουν σε αυτήν τη συζήτηση είναι στενά συνδεδεμένες, αναμφίβολα, με την έννοια ότι το κόστος ζωής είναι το τίμημα για τη διατήρηση εντός ενός συγκεκριμένου βιοτικού επιπέδου. Το κόστος ζωής δεν μπορεί να ελεγχθεί από παρεμβάσεις που απορρέουν από την κυβέρνηση, καθώς εξαρτάται κυρίως από τη ζήτηση και την προσφορά των πόρων, σε μια γεωγραφική περιοχή.

Ωστόσο, μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες από παγκόσμιους οργανισμούς και κυβερνήσεις, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε χώρες ή ακόμα και στον κόσμο.

Σημείωση Κόστος ζωής Βιοτικό επίπεδο
Ορισμός Το κόστος που επιβαρύνουν οι άνθρωποι για να ζήσουν σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Ένδειξη μιας άνεσης, πλούτου, κατοχής και αναγκών μιας χώρας
Μέτρηση Οι κύριοι δείκτες του κόστους ζωής είναι ο δείκτης κόστους ζωής και η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης Το βιοτικό επίπεδο

Μετράται μέσω πολλαπλών δεικτών όπως το ΑΕΠ, η πολιτική σταθερότητα κ.λπ. που παρέχουν συλλογικά ένα μόνο συμπέρασμα.

Τοποθεσία Το κόστος διαβίωσης μπορεί να καθοριστεί για μια μικροοικονομία όπως μια πολιτεία ή μια πόλη ή για μια μακροοικονομία όπως μια χώρα ή μια περιοχή. Το βιοτικό επίπεδο είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και μπορεί να μετρηθεί, μόνο στο πλαίσιο μιας μακροοικονομικής οικονομίας, δηλαδή μιας χώρας
Λειτουργία Το κόστος ζωής έχει μεγαλύτερη σημασία όταν ισοδυναμεί με τη συσσώρευση πλούτου και τη μείωση του κόστους για να διατηρηθεί το κόστος ζωής χαμηλό. Το κόστος ζωής δεν είναι προκαθορισμένο και δεν μπορεί να ελεγχθεί από κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Το βιοτικό επίπεδο είναι ένας οικονομικός δείκτης για το πώς ένα έθνος ευδοκιμεί και μπορεί να προκαθοριστεί από κυβερνητικά σχέδια και στόχους.

Συμπερασματικά, η βασική ιδέα του βιοτικού επιπέδου μπορεί να αντιπαραβληθεί έντονα με την ποιότητα ζωής στην οποία το κόστος ζωής εξαρτάται από τους ανθρώπους. Υπάρχουν πιο άυλες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ο ελεύθερος χρόνος και όλες πρέπει να μετρηθούν καλά για να γίνει η διαφορά μεταξύ του τρόπου διαφοράς του κόστους ζωής και του βιοτικού επιπέδου. Αν και μπορεί επίσης να υπάρχουν πολιτικοοικονομικές τάσεις που τείνουν να αλλάζουν τα πρότυπα του βιοτικού επιπέδου, οι χώρες που μοιράζονται ένα παρόμοιο βιοτικό επίπεδο μπορεί να έχουν πολύ ποικίλο κόστος ζωής. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μερικοί άνθρωποι θα πληρώσουν περισσότερα και θα ξοδέψουν περισσότερα για να επιτύχουν ένα δεδομένο βιοτικό επίπεδο, απ 'ό, τι θα έδιναν μερικές επιπλέον ανέσεις.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ PSAT και SAT

PSAT εναντίον SAT Υπάρχουν δύο εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι μαθητές γυμνασίου, το SAT και το PSAT. Το ένα είναι ένα στεγνό τρέξιμο για το άλλο και το άλλο είναι απαραίτητο

Διαφορά μεταξύ ευρυζωνικών και καλωδίων

Το Διαδίκτυο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα, το Διαδίκτυο έχει γίνει πλέον αναγκαίο αυτές τις μέρες. Όχι μόνο είναι το πιο σημαντικό μέρος του

Διαφορά μεταξύ του Ντάργουιν και του Λαμάρκ

Darwin vs Lamarck Με μεγάλη γνώση, όπως λένε, έρχεται μεγάλη ευθύνη. Άνθρωποι από το παρελθόν έχουν συγκεντρωθεί σε διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης. Μερικοί

Διαφορά μεταξύ Nikon P90 και Nikon P100

Nikon P90 vs Nikon P100 Τα P90 και P100 είναι δύο προσφορές superzoom από τη Nikon. Υπάρχουν μερικές διαφορές που διαχωρίζουν το ένα από το άλλο ως προς το

Διαφορά μεταξύ Do και Do

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «Do» και «Do»; Μπορεί να προκαλέσει σύγχυση για να αποφασίσει ποια μορφή της λέξης θα χρησιμοποιηθεί στα Αγγλικά. Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και εγγενείς ομιλητές, συχνά

Διαφορά μεταξύ OCD και τελειομανίας

Η ψυχαναγκαστική ψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και η τελειομανία συχνά συνδέονται μεταξύ τους καθώς και οι δύο περιλαμβάνουν οργάνωση και τάξη. Η τελειομανία έχει