Διαφορά μεταξύ λογιστικής κόστους και λογιστικής διαχείρισης

Η λογιστική κόστους και η λογιστική διαχείρισης είναι δύο πολύ σημαντικοί κλάδοι της λογιστικής πειθαρχίας. Και οι δύο χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους οργανισμούς για καλύτερη λειτουργία. Ο κύριος χρήστης τόσο της λογιστικής κόστους όσο και της λογιστικής διαχείρισης είναι η εσωτερική διαχείριση ενός οργανισμού. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι τόσο η λογιστική κόστους όσο και η λογιστική διαχείρισης είναι ίδια.

Οι διαφορές μεταξύ λογιστικής κοστολόγησης και λογιστικής διαχείρισης είναι λεπτού χαρακτήρα και έχουν μικρές αποχρώσεις. Η κοστολόγηση βασικά εστιάζεται στις ποσοτικές πτυχές. Ενώ η λογιστική διαχείρισης χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών πτυχών.

Τι είναι η Λογιστική Κόστους;

Η κοστολόγηση είναι ένας από τους κλάδους της λογιστικής. Ασχολείται με τη συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, εξακρίβωση και ανάλυση των πληροφοριών και των δεδομένων που σχετίζονται με το κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία και οι διαδικασίες παραγωγής ενός οργανισμού.

Η κοστολόγηση παρέχει πολύ σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για το κόστος και βοηθά στην τιμολόγηση. Η κοστολόγηση έχει τρία κύρια στοιχεία κόστους που έχουν ως εξής: • Υλικό κόστος που ταξινομείται κυρίως ως άμεσο κόστος και έμμεσο κόστος.
 • Κόστος εργασίας που ταξινομείται κυρίως ως άμεσο κόστος εργασίας και έμμεσο κόστος εργασίας.
 • Γενικά έξοδα όπως πάγια έξοδα, έξοδα γραφείου, πώληση, γενικά και διοικητικά έξοδα κ.λπ.

Οι κύριοι σκοποί της λογιστικής κοστολόγησης περιλαμβάνουν εντοπισμό λειτουργιών και κόστους παραγωγής, σταθερό κόστος και άλλα σχετικά κόστη για μια επιχείρηση ή οργανισμό. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τον οργανισμό να ελέγχει και να μειώνει τα διάφορα κόστη και να βελτιώνει την επιχειρησιακή του απόδοση.

Η κοστολόγηση ενός οργανισμού πραγματοποιείται συνήθως από τους δικούς του υπαλλήλους. Οι πληροφορίες και οι καταστάσεις κοστολόγησης δεν αναφέρονται απαραίτητα ούτε υποβάλλονται στο τέλος του οικονομικού έτους.Τι είναι η λογιστική διαχείρισης;

Η λογιστική διαχείρισης είναι ένας από τους σημαντικούς κλάδους της λογιστικής. Η λογιστική διαχείρισης είναι επίσης γνωστή ως διαχειριστική λογιστική. Στοχεύει στην εξυπηρέτηση της διοίκησης ενός οργανισμού, ιδιαίτερα της ανώτατης διοίκησης. Ασχολείται με τη συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές. Ασχολείται με τις οικονομικές καθώς και τις μη χρηματοοικονομικές πτυχές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Η λογιστική διαχείρισης παρέχει πληροφορίες χρήσιμες και χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη πολιτικής, το σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, την πρόβλεψη, τη σύγκριση και την αξιολόγηση της διαχειριστικής απόδοσης.

Ομοιότητες μεταξύ Λογιστικής Κόστους και Λογιστικής Διαχείρισης:

Πολλές από τις βασικές διαδικασίες της κοστολόγησης και της λογιστικής διαχείρισης είναι παρόμοιες. Και οι δύο απαιτούν ουσιαστική γνώση των λογιστικών βασικών και αρχών. Τόσο η λογιστική κόστους όσο και η λογιστική διαχείρισης χρησιμοποιούν πολλές παρόμοιες διαδικασίες και τεχνικές λογιστικής, υπολογισμού και ανάλυσης.

Και οι δύο προσπαθούν να παρέχουν ακριβή και σχετικά δεδομένα και πληροφορίες για να βοηθήσουν τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων και στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης ενός οργανισμού.

Οι πληροφορίες και οι καταστάσεις που παρέχονται τόσο από τη λογιστική κοστολόγησης όσο και από τη λογιστική διαχείρισης καταρτίζονται με αναφορά σε μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά δεν αναφέρονται απαραίτητα ή υποβάλλονται στο τέλος του οικονομικού έτους. Και οι δύο χρησιμοποιούνται κυρίως από την εσωτερική διαχείριση ή τους υπαλλήλους ενός οργανισμού.

Βασικές διαφορές μεταξύ Λογιστικής Κόστους και Λογιστικής Διαχείρισης:

 • Ορισμός: Η λογιστική του κόστους ασχολείται με τη συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, εξακρίβωση και ανάλυση των πληροφοριών και των δεδομένων που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής και λειτουργίας. ενώ η λογιστική διαχείρισης ασχολείται με τη συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.
 • Εστίαση: Ο πρωταρχικός στόχος της κοστολόγησης είναι η ακριβής καταγραφή του κόστους των συναλλαγών ή των δραστηριοτήτων και η παρουσίαση των δηλώσεων κόστους. ενώ ο πρωταρχικός στόχος της λογιστικής διαχείρισης είναι να βοηθήσει τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων.
 • Στόχος: Στόχος της κοστολόγησης είναι η μείωση ή ο έλεγχος του κόστους. ενώ στόχος της λογιστικής διαχείρισης είναι να βοηθήσει τη διοίκηση της εταιρείας στη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο. Με άλλα λόγια, η αποτελεσματική και αποδοτική απόδοση ενός οργανισμού είναι ο στόχος της λογιστικής διαχείρισης.
 • Φύση: Η κοστολόγηση είναι τόσο ιστορική όσο και φουτουριστική καθώς καταγράφει ιστορικές συναλλαγές που βοηθούν στην εκτίμηση του μελλοντικού κόστους. αλλά η λογιστική διαχείρισης είναι φουτουριστική καθώς σχετίζεται κυρίως με τον προγραμματισμό και την πρόβλεψη.
 • Κάλυψη: Η κοστολόγηση καλύπτει συνήθως τις συναλλαγές, τα αρχεία και τις δηλώσεις που σχετίζονται με το κόστος και τις ποσοτικές πτυχές. ενώ η λογιστική διαχείρισης καλύπτει κυρίως ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές.
 • Πεδίο εφαρμογής: Το πεδίο εφαρμογής της κοστολόγησης είναι περιορισμένο, καθώς σχετίζεται με πτυχές κοστολόγησης. ενώ το πεδίο εφαρμογής της λογιστικής διαχείρισης είναι ευρύτερο συγκριτικά καθώς καλύπτει χρηματοοικονομική λογιστική, φορολογία, προγραμματισμό εκτός από πτυχές κόστους σε ορισμένες απόψεις.
 • Επίπεδο βάθους και λεπτομέρειας: Η κοστολόγηση εξετάζει σε βάθος διάφορες λεπτομέρειες που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής και τις λειτουργίες. ενώ η λογιστική διαχείρισης λαμβάνει γενικά μια κορυφαία εικόνα των συνολικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.
 • Τύπος δεδομένων και πληροφοριών: Η κοστολόγηση αφορά τον ποσοτικό τύπο δεδομένων και πληροφοριών. αλλά η λογιστική διαχείρισης αφορά τόσο τον ποιοτικό όσο και τον ποσοτικό τύπο δεδομένων και πληροφοριών. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συνήθως δεν εκφράζονται ως χρήματα.
 • Πηγές δεδομένων: Η κοστολόγηση λαμβάνει τα δεδομένα του κόστους από τη χρηματοοικονομική λογιστική που βοηθούν στην κοστολόγηση της εργασίας. αλλά η λογιστική διαχείρισης λαμβάνει τα δεδομένα τόσο από τη λογιστική κόστους όσο και από τη χρηματοοικονομική λογιστική.
 • Πραγματοποιείται από: η λογιστική κοστολόγησης πραγματοποιείται από εξειδικευμένο λογιστή κόστους με ορισμένες νομικές εξουσίες σε ορισμένες περιπτώσεις. ενώ η λογιστική διαχείρισης εκτελείται από λογιστές διαχείρισης ή από άλλους σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Κατάσταση: Η κοστολόγηση περιορίζεται σε κατάσταση με περιορισμένη περιοχή επιρροής. ενώ η λογιστική διαχείρισης έχει προτεραιότητα και μεγαλύτερο πεδίο επιρροής.
 • Χρονοδιάγραμμα: Η κοστολόγηση πραγματοποιείται σε κάπως τακτική βάση. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογιστική διαχείρισης πραγματοποιείται συνήθως περισσότερο ως περιοδική διαδικασία.
 • Αναγκαιότητα: Η λογιστική κοστολόγησης είναι απαραίτητη για ορισμένους οργανισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή ή τις συνήθεις δραστηριότητες. ενώ η λογιστική διαχείρισης είναι προαιρετική σε πολλές περιπτώσεις και δεν είναι απαραίτητη στις καθημερινές λειτουργίες μιας εταιρείας.
 • Εξάρτηση: Η κοστολόγηση δεν εξαρτάται από τη λογιστική διαχείρισης για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητά της. αλλά η λογιστική διαχείρισης εξαρτάται από την κοστολόγηση για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητά της.
 • Κανονισμοί: Η κοστολόγηση διέπεται από ορισμένα πρότυπα ή κανονισμούς κοστολόγησης. Αλλά η λογιστική διαχείρισης συνήθως δεν διέπεται από ένα συγκεκριμένο και αυστηρό σύνολο προτύπων ή κανονισμών.
 • Απαίτηση ελέγχου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται ο υποχρεωτικός έλεγχος των αναφορών κοστολόγησης. αλλά ο υποχρεωτικός έλεγχος των λογιστικών εκθέσεων διαχείρισης συνήθως δεν απαιτείται.
 • Υποβολή αναφοράς: Οι αναφορές κοστολόγησης υποβάλλονται στη διαχείριση του οργανισμού καθώς και σε ορισμένες άλλες εξωτερικές αρχές ή ρυθμιστικές αρχές. αλλά οι λογιστικές εκθέσεις διαχείρισης υποβάλλονται στην εσωτερική διαχείριση του οργανισμού.

Λογιστική κόστους έναντι Λογιστικής διαχείρισης: Διάγραμμα σύγκρισης

Περίληψη των λογιστικών δαπανών διαχείρισης στίχων

Η λογιστική κοστολόγησης και η λογιστική διαχείρισης είναι δύο σημαντικά μέρη της λογιστικής. Και οι δύο χρειάζονται γνώση των λογιστικών βασικών, χρησιμοποιούν μερικές παρόμοιες τεχνικές ή διαδικασίες και βοηθούν στη διασφάλιση αποδοτικών και αποτελεσματικών λειτουργιών ενός οργανισμού.

Αλλά έχουν πολλές διαφορές. Η κοστολόγηση επικεντρώνεται στις κοστολογικές και ποσοτικές πτυχές, στενή εμβέλεια και απαραίτητη για πολλούς οργανισμούς. Η λογιστική διαχείρισης επικεντρώνεται σε ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές, ευρύτερες στο πεδίο εφαρμογής, προσανατολισμένες στο μέλλον, προαιρετικές και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ Maya και 3DS Max

Maya vs 3DS Max Όταν πρόκειται για μοντελοποίηση 3D και κινούμενα σχέδια, υπάρχουν πολλές εφαρμογές εκεί έξω που κυμαίνονται από εξαιρετικά ακριβό έως εντελώς δωρεάν. Αλλά

Διαφορά μεταξύ καραβίδων και αστακών

Οι καραβίδες εναντίον του αστακού Οι καραβίδες ή οι καραβίδες είναι βασικά καρκινοειδή που βρίσκονται συνήθως στο γλυκό νερό. Αυτά μοιάζουν συνήθως με μικρούς αστακούς και είναι οργανικά

Διαφορά μεταξύ ποτών και ποτών

Όλοι είναι εξοικειωμένοι με την έκφραση 'Θα θέλατε ένα ποτό;' Ή «ας βγούμε για ένα ποτό». Τα ποτά και το ποτό είναι μέρος της κοινωνικής μας κουλτούρας. Πίνω

Διαφορά μεταξύ πύλης και δρομολογητή

Η σύνδεση στο Διαδίκτυο απαιτεί μερικά βήματα που είναι εντελώς κρυμμένα από τον χρήστη. Υπάρχουν δύο πράγματα που ο υπολογιστής σας πρέπει να γνωρίζει για να επικοινωνήσει με το

Διαφορά μεταξύ Montessori και κανονικού σχολείου

Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης αν και πολλοί άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι με τη συμβατική ή τακτική εκπαίδευση στην τάξη. Το άλλο μοντέλο εκπαίδευσης που

Διαφορά μεταξύ της κοιλιακής δυσανεξίας και της δυσανεξίας στη γλουτένη

κοιλιοκάκη έναντι δυσανεξίας στη γλουτένη Η δυσανεξία στη γλουτένη, άλλη γνωστή ως ευαισθησία στη γλουτένη, είναι μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Είναι ένα