Διαφορά μεταξύ Capex και Opex

(Capex) είναι κεφαλαιουχική δαπάνη και (Opex) είναι λειτουργικές δαπάνες είναι όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως στις επιχειρηματικές αποτιμήσεις. Η πραγματική αξία μιας επιχείρησης και ο τρόπος με τον οποίο θα αλλάξει η αξία της σε μια συγκεκριμένη περίοδο μετριέται μέσω των Capex και Opex.

Διαφορά μεταξύ Capex και OpexΤι είναι το Capex;

Χρησιμοποιείται ως σύντομη μορφή για κεφαλαιουχικές δαπάνες, το capex αναφέρεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και άλλους απτούς ή άυλους παράγοντες που χρησιμοποιούνται από μια επιχειρηματική οργάνωση για τη δημιουργία εσόδων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες πραγματοποιούνται για την αύξηση της ικανότητας της εταιρείας να δημιουργεί πλούτο.Ορισμένες από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω κεφαλαιουχικών δαπανών περιλαμβάνουν την αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, ακινήτων ή αναβάθμιση της τρέχουσας συσκευής. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν με κεφαλαιουχικές δαπάνες αποσβένονται με το χρόνο.

Τι είναι το Opex;

Το Opex σημαίνει λειτουργικές δαπάνες, που αναφέρεται στις δαπάνες που πραγματοποιεί ο οργανισμός στη διαδικασία συντήρησης και λειτουργίας των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν έσοδα στον οργανισμό.Επιπλέον, όλα τα κόστη που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, όπως τα έξοδα διαχείρισης και τα έξοδα έρευνας και σχεδιασμού, καταγράφονται ως λειτουργικά έξοδα στα λογιστικά βιβλία. Τα κέρδη προ τόκων πραγματοποιούνται αφού αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα από τα στοιχεία λειτουργικών εσόδων.

Διαφορά μεταξύ Capex και Opex

Διαφορά μεταξύ Capex και Opex

Έννοια του Capex και του Opex

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το κόστος που βαρύνει τον οργανισμό κατά την αγορά περιουσιακών στοιχείων που θα βοηθήσουν στη δημιουργία εσόδων για τον οργανισμό στο μέλλον.Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μπορούν επίσης να προκύψουν όταν ένας οργανισμός επιλέξει να επιβαρυνθεί με κόστος κατά τη διαδικασία επισκευής ή προσθήκης αξίας στα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Τα λειτουργικά έξοδα αναφέρονται στο κόστος που πραγματοποιεί ο οργανισμός στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διοικητικά έξοδα και άλλα κόστη που βοηθούν την οντότητα να επιτύχει τους στόχους της.

Κόστος που περιλαμβάνεται στο Capex και το Opex

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνεπάγονται τεράστιες τιμές επειδή ασχολούνται με την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων όπως μηχανές που είναι συνήθως ακριβές. Αν και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι πολύ μεγάλες, πραγματοποιούνται μόνο μία φορά στη διάρκεια ζωής του οργανισμού.

Για παράδειγμα, ένας οργανισμός θα αγοράσει ένα πέτρινο θραυστήρα που θα χρησιμοποιηθεί για ολόκληρη τη ζωή του οργανισμού και μπορεί να αντικατασταθεί μόνο εάν θεωρείται ότι δεν επαρκεί για την υποστήριξη των στόχων του οργανισμού.

Από την άλλη πλευρά, τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενα κόστη, τα οποία πραγματοποιούνται τόσο συχνά για να διασφαλιστεί ότι η οντότητα λειτουργεί ομαλά στη διαδικασία απόκτησης εσόδων. Τα λειτουργικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται για να διασφαλίζεται ότι οι οργανισμοί λειτουργούν καθημερινά.

Λογιστική στο Capex και το Opex

Κατά την τήρηση βιβλίων και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, τα έξοδα που προκύπτουν από κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν αφαιρούνται κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν. Τα ενσώματα πάγια αποσβένονται και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με την πάροδο του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος κατανέμεται σε διαφορετικές οικονομικές περιόδους.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών αφαιρούνται εξ ολοκλήρου κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν επειδή χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των εξόδων αυτής της λογιστικής περιόδου. Δεν μπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη οικονομική περίοδο.

Κέρδη της Capex και της Opex

Τα κέρδη που κερδίζονται όταν έχουν πραγματοποιηθεί κεφαλαιουχικές δαπάνες συμβαίνουν σε μια αργή και σταδιακή διαδικασία, επειδή τα μηχανήματα θα λειτουργούν από τον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν και τα κέρδη που κερδίζει ο οργανισμός μετά από κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι αργά και σταδιακά, καταλήγουν να είναι περισσότερα μετά τη συγκέντρωση μετά από μια μακρά περίοδο.

Τα έσοδα που προκύπτουν από τα έξοδα που προκύπτουν από λειτουργικά έξοδα επιτυγχάνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Τα κέρδη που προκύπτουν από τις λειτουργικές δαπάνες μπορεί να είναι τεράστια, αλλά κερδίζονται μία φορά σε αντίθεση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες όπου τα οφέλη είναι σταδιακά.

Παραδείγματα δαπανών Capex και Opex

Μερικά από τα τυπικά παραδείγματα κεφαλαιουχικών δαπανών περιλαμβάνουν την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αγορά γης και κόστος που σχετίζεται με την κατασκευή οργανωτικών εγκαταστάσεων.

Μερικά από τα κόστη που σχετίζονται με λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν μισθούς, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, ενοίκια, διοικητικά τέλη και έξοδα έρευνας και σχεδιασμού.

Πηγές χρηματοδότησης στο Capex και το Opex

Για τη χρηματοδότηση τόσο κεφαλαιουχικών δαπανών όσο και λειτουργικών δαπανών, ο οργανισμός πρέπει να προμηθεύεται οικονομικά. Η χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, πράγμα που σημαίνει ότι η διαχείριση του οργανισμού μπορεί να καταλήξει να δανείζεται από δανειοδοτικά ιδρύματα.

Τα δανειοδοτικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες προσφέρουν μακροπρόθεσμα δάνεια που βοηθούν την οικονομική οντότητα να αναλάβει κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως η αγορά ενός αγροτεμαχίου ή μηχανημάτων στα οποία το δάνειο θα αποπληρωθεί για μια συμφωνημένη περίοδο κυρίως περισσότερο από δέκα χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, οι οργανισμοί αντλούν κεφάλαια για να καλύψουν λειτουργικά έξοδα από τα κέρδη που κερδίζει ο οργανισμός ή από μεμονωμένες επενδύσεις.

Τα οικονομικά που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων δεν είναι πολύ υψηλά παρά τακτικά πραγματοποιούνται. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας μπορούν να καλύψουν τέτοιες δαπάνες από ατομικές αποταμιεύσεις και δάνεια που καταβάλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή προέρχονται από φίλους και μέλη της οικογένειας.

Διαφορά μεταξύ Capex και Opex

Capex VERSUS Opex

Περίληψη των Capex εναντίον Opex

  • Το Capex σημαίνει κεφαλαιουχικές δαπάνες που είναι το κόστος που χρησιμοποιείται για την αγορά υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα βοηθήσουν στη δημιουργία εσόδων για τον οργανισμό.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες είναι το κόστος που πραγματοποιείται στην επιχείρηση για την κάλυψη της καθημερινής λειτουργίας της οντότητας.
  • Μερικά από τα παραδείγματα των κεφαλαιουχικών δαπανών περιλαμβάνουν την αγορά γης, την κατασκευή κτιρίων, την αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων, ενώ μερικά από τα παραδείγματα λειτουργικών εξόδων περιλαμβάνουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ενοίκιο και διοικητικό κόστος.
  • Επιπλέον, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν καταγράφονται και αφαιρούνται στα λογιστικά βιβλία κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν, αλλά αποσβένονται και αποσβένονται σε διάφορες λογιστικές περιόδους ενώ τα λειτουργικά έξοδα αφαιρούνται κατά την περίοδο που δεσμεύτηκαν.
  • Άλλες διαφορές μεταξύ των κεφαλαιουχικών δαπανών και των λειτουργικών δαπανών περιλαμβάνουν λογιστικούς χειρισμούς, πηγές χρηματοδότησης και κέρδη μεταξύ άλλων.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ του Apple Aperture και του iPhoto

Το Apple Aperture εναντίον iPhoto Το iPhoto και το Aperture είναι δύο λογισμικό της Apple για την αντιμετώπιση φωτογραφιών. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το iPhoto είναι δωρεάν ενώ

Διαφορά μεταξύ κύκλου και έλλειψης

Κύκλος έναντι έλλειψης Ένας κύκλος και μια έλλειψη είναι τμήματα ενός κώνου. Ο κώνος έχει τέσσερα τμήματα. κύκλο, έλλειψη, υπερβολή και παραβολή. Το κωνικό τμήμα είναι ένα

Διαφορά μεταξύ Υπεύθυνου και Υπεύθυνου

Εάν έχετε κάτι να κάνετε, τότε είστε υπεύθυνοι και εάν κάνετε κάτι για κάποιον, τότε είστε επίσης υπόλογοι. Steven Covey, συγγραφέας πολλών αποτελεσματικών

Διαφορά μεταξύ κινδύνου και ζητήματος

Κίνδυνος έναντι ζητήματος Πολλοί άνθρωποι συμφωνούν με την άποψη ότι είναι γενικά πιο αποδεκτό να ταξινομούνται αντικείμενα από την πραγματικότητά τους (ζήτημα) και τη δυνατότητα (κίνδυνος).

Διαφορά μεταξύ ροής και λήψης

Η ροή είναι εκεί όπου μια συσκευή λαμβάνει συνεχώς δεδομένα για να παρακολουθεί βίντεο ή να ακούει ήχο χωρίς να αποκτά το φυσικό αρχείο πολυμέσων, ενώ η Λήψη χρησιμοποιεί δεδομένα

Διαφορά μεταξύ κυτταρικής αναπνοής και φωτοσύνθεσης

Κυτταρική αναπνοή έναντι φωτοσύνθεσης Όλα τα έμβια όντα απαιτούν συνεχή παροχή ενέργειας για να επιβιώσουν. Μια μέθοδος για το πώς τα ζώα αντλούν αυτήν την ενέργεια